ΝΟΜΟΣ 4368/21-02-16
Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 10 – Προσωπικό ΑμεΑ Ν.Π.Ι.Δ. Δήμων.
Άρθρο 33 – Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Άρθρο 45 – Ιατροί ΑμεΑ.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Νέες υπηρεσίες στους πολίτες θα προσφέρουν από την προσεχή Τρίτη, 27 Μαΐου, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Στο πλαίσιο της μείωσης της γραφειοκρατίας και της απλούστευσης των διαδικασιών, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ενισχύει και αναβαθμίζει τα ΚΕΠ, που έρχονται πλέον ακόμα πιο κοντά στον πολίτη και βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητά του.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΔΕΙΩΝ
Ενημέρωση για την έκδοση της υπ΄ αριθ. 167/2014 γνωμοδότησης του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με θέματα αδειών.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ
ΦΕΚ 1753/28-6-2014
Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ
Εγκύκλιος Γενικής Γραμματείας Εσόδων για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου μισθών, συντάξεων πάγιας αντιμισθίας ατόμων με αναπηρία τουλάχιστον 80%.
Κατεβάστε τα σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του ν. 3986/11 «Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα», μετά την κατάργηση του ν. 2238/94 και την έναρξη ισχύος του ν. 4172/13.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document.

ΦΕΚ 960/16-4-2014 – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.


http://www.naftemporiki.gr/finance/story/797830/analutikes-odigies-tou-gg-esodon-gia-na-upobalete-tin-aitisi-tou-merismatos

Με αναλυτικές οδηγίες τις οποίες δημοσίευσε στο facebook, ο γ.γ Εσόδων Χ. Θεοχάρης, επιχειρεί να βοηθήσει τους δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος να υποβάλουν σωστά την ηλεκτρονική τους αίτηση.
για περισσότερες πληροφορίες: https://login.gsis.gr/sso/pages/login.jsp

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ – ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ανασυγκρότηση της Επιτροπής σχετικά με τοποθετήσεις γιατρών για ειδίκευση, ως υπεράριθμων, για λόγους υγείας.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΕΟΤ 2014
Έγκριση από τον ΕΟΤ η υλοποίηση της Β’ Φάσης του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» 2013-2014, με ισχύ από το Μάρτιο 2014 έως 30 Ιουνίου 2014.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document.

6ΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Σε όσους λήγει ή εκκρεμεί γνωμάτευση από τα ΚΕΠΑ δίνεται νέα 6μηνη παράταση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας έως τις 30.04.2014.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σεμορφή pdf document

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ο χρόνος υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών στα εν λόγω Νοσοκομεία είναι από:
– Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 έως και Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014.
Κατεβάστε τα σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2013-2014 καλεί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 23-04-2014 έως 02-05-2014, στις Δ/νσεις στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά.

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf document

Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων
Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», όπου, μεταξύ των λοιπών ρυθμίσεων, περιλαμβάνονται σημαντικές διοικητικές απλουστεύσεις, με τις οποίες βελτιώνονται οι διοικητικές διαδικασίες και καθίστανται περισσότερο ευέλικτες και αποδοτικές και επιτυγχάνεται η ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και χωρίς κόστος εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Κατεβάστε τα σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
Σύμφωνα με την Αρ. Πρώτ: Δ29α/φ.32/Γ.Π5293/207 απόφαση του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα «Παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων», η ΕΣΑμεΑ ενημερώνει τα εξής:

Όσοι δικαιούχοι προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία τελούν σε καθεστώς αναστολής λόγω λήξης της ισχύος της ιατρικής τους γνωμάτευσης και των οποίων η ιατρική κρίση εκκρεμεί είτε σε πρωτ/θμια είτε σε δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή, πρέπει να προσκομίσουν οι ίδιοι στα γραφεία του τμήματος Πρόνοιας των Δήμων τους φωτοαντίγραφο του αριθμού πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησής τους στα ΚΕΠΑ, ή υπεύθυνη δήλωση που βεβαιώνει την ημερομηνία κατάθεσής της αίτησής τους στα ΚΕΠΑ. Η παράταση ισχύει για όσους από τους ανωτέρω έχουν καταθέσει ή θα καταθέσουν αίτηση στα ΚΕΠΑ έως 30-4-2014.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ
Ενημέρωση και εφαρμογή, στις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν. 4210 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21.11.2013), σχετικά με μεταβολές στη χορήγηση αδειών υπαλλήλων του ιδρύματος (ΙΚΑ). Οι διατάξεις που αφορούν τη χορήγηση αδειών έχουν ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου (21/11/2013).
Κατεβάστε τα σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4213
Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/ 4.4.2011) και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε τα σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΕΚ 3140/Β’/10-12-2013
Νέα υπουργική απόφαση για τη χορήγηση δελτίων μετακίνησης των ΑμεΑ.
Κατεβάστε τα σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

Για τις αιτήσεις επισκευτείτε το link: https://www1.gsis.gr/gsisapps/oilbft/login/login.htm
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο (ΦΕΚ) σε μορφή pdf document.

ΕΣΥ-ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 25 ΕΥΡΩ
Στην απόσυρση του μέτρου για το εισιτήριο των 25 ευρώ για εισαγωγή και νοσηλεία στα δημόσια νοσοκομεία κατέληξαν ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, κατά τη διάρκεια τ%

Log in with your credentials

Forgot your details?